In de meeste gevallen vindt er in eerste instantie telefonisch overleg plaats met de verwijzer om de situatie van het kind voor te leggen. Hierin wordt overlegd of er een vrijblijvend afstemgesprek zal volgen met kind, ouders, verwijzer en SFS. Ook ouders zelf kunnen zelf aanmelden. In dit afstemgesprek worden de klachten geïnventariseerd en in gezamenlijkheid overlegd of SFS het meest passende hulpverleningsaanbod heeft.

Mocht SFS een passend behandelaanbod hebben, dan verzorgt de verwijzer de officiële aanmelding in samenspraak met jongere/ ouders. Vervolgens wordt in gezamenlijkheid het diagnostiek- en behandeltraject vorm gegeven.

Basis jeugd-GGZ

De basis jeugd-GGZ biedt vooral hulp aan kinderen en jongeren met relatief milde of enkelvoudige psychische klachten. De diagnostiek- en behandeltrajecten zijn relatief kort en doelgericht. Basis jeugd-GGZ wordt vooralsnog alleen in de Noordoostpolder geboden.

Specialistische jeugd-GGZ

In de specialistische jeugd-GGZ gaat het om hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige en/of complexere problematiek. Deze hulp wordt multidisciplinair geboden en is doorgaans langer durend. De behandeling vindt waar mogelijk thuis plaats. Specialistische jeugd-GGZ wordt in Lelystad en in de Noordoostpolder geboden.

Algemeen

Binnen het diagnostiek traject kunnen verschillende onderzoeken verricht worden. Er wordt altijd zowel individueel als systemisch onderzoek verricht. Het contact met school is eveneens een vast onderdeel.

Vormen van onderzoek

 • Intelligentieonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Schoolobservatie
 • Ontwikkelingsanamnese
 • Contextonderzoek
 • Gezinsonderzoek
 • Contact met school en eventuele overige betrokkenen

Na de intake en het onderzoek kan de behandeling ingezet worden. Hierbij zal er zowel individuele als systemische behandeling plaats vinden.

Vormen van behandeling

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Rouwtherapie
 • Hechtingsbevorderende therapie (elementen van Theraplay)
 • Medicamenteuze behandeling
 • Psychomotorische therapie (PMT); individueel en/of systemisch
 • Oudergesprekken
 • Gezins- en systeemtherapie (o.a. AFFT)

Ronde tafelgesprekken met alle belangrijke betrokkenen bij een kind hebben een belangrijke plek in het behandeltraject van SFS. Op die manier wordt er tot één gezamenlijk gedragen plan gekomen. Deze ronde tafelgesprekken vinden aan het begin van het behandeltraject, tussentijds en aan het eind van de behandeling plaats.

Partners waar SFS veelvuldig mee samenwerkt zijn onder andere JEL, jeugdpreventiemedewerkers, school, samenwerkingsverband, GGD jeugdartsen, leerplicht, onderwijsconsulent en andere GGZ-instellingen en begeleidende instanties (denk aan huiswerkbegeleiding en ondersteuning in de klas).